Projektová dokumentace > Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

1. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 1. analýza zakázky, analýza staveniště, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, specifikace potřebných prací a profesí, závěry

2. NÁVRH STAVBY - STUDIE

 1. analýza podkladů
 2. zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
 3. odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
 4. zapojení dalších profesí
 5. objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, technické)
 6. konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
 7. předběžný odhad nákladů stavby
 8. shrnutí výsledků a závěry


3. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

Dokumentace k územnímu řízení
 1. vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu ÚR na základě podkladů z fáze 1, 2
 2. obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací pro ÚR
 3. obstarání ÚR (rozhodnutí o umístění stavby)
 4. shrnutí výsledků a zapracování podmínek ÚR do návrhu stavby

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - STAVEBNÍ POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ STAVBY

 1. stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s fázemi 1 – 3
 2. vypracování dokumentace pro stavební povolení podle fáze 1 - 3
 3. obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
 4. obstarání stavebního povolení
 5. zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace


5. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

 1. dozor projektanta nad dodržením celkové koncepce podle fáze 4
 2. vypracování dokumentace pro provedení stavby propracováním fáze 4
 3. obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu


6. DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

 1. zpracování podkladů pro nabídkové řízení


7. SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ REALIZACE

 1. spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
 2. vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby


8. SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

 1. autorský dozor projektanta
 2. technický dozor investora


9. SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

 1. spolupráce při kolaudačním řízení
 2. dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
 3. spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
Pravý panel